NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Završeni projekti

„Na pola puta do slobode“

Nosilac projekta: Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART
Finansijska podrška: Trag Fondacija – program Aktivne zajednice
Trajanje projekta: 15.07.2017. – 15.01.2018.
Glavni cilj projekta je jačanje postojećeg programa podrške mladima koji napuštaju VPD. Tokom šest meseci trajanja projekta šira zajednica biće više upoznata sa aktivnostima usmerenim na mlade iz rizičnih grupa ali i upoznati sa tim kako svaki pojedinac možće da podrži te aktivnosti. Neophodno je da program postane održiv kako bi ciljna grupa imala kontinuiranu podršku. Glavne aktivnosti programa su rad na povećanju broja volontera, povećanju broja kompanija i pojedinaca koje će doniranjem pomoći rad programa, jačanje saradnje sa stručnjacima i ustanovama i organizacijama koje se bave ovim mladima ali i unapređenje same usluge

„Procena izloženosti mladih prestupnika radikalizmu i izrada specijalizovanih programa tretamana u okviru prirpeme za otpust“

Nosilac projekta: Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART
Finansijska podrška: OEBS Misija u Srbiji
Trajanje projekta: 15.07.2017. – 15.12.2017.
Engleski naziv projekta: „SAssessment of juvenile offenders’ exposure to radicalization and developing specialized treatment programmes in the framework of prisoner aftercare“
Ciljna grupa projekta su mladi osuđeni na kaznu maloletničkog zatvora i trenutno su na izvršenju kazne u KPZ Valjevo. Tri su grupe aktivnosti. Prva se odnosi na istraživanje radikalnih stvova kod mladih koji su na izvršenju kazne. Druge su usmerene na kreiranje specijalizovanih programa rada sa mladima dok su još na izvršenju kazne a u cilju njihove bolje pripreme za otpust. Programi će biti usmreneni na teme kao što su suzbijanje besa i agresije i preuzimanje odgovornosti, ali i priprema za život na slobodi. Treća grupa aktivnosti usmrena je na pripadnike službe obezbeđenja koji će proći dodatne obuke na teme koje procene da im mogu biti od koristi u daljem radu.

„Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi“

Nosilac projekta: Praxis, Sandžački odbor za ljudska prava i The Equal Rights Trust (ERT)
Finansijska podrška: Evropske unija preko EIDHR-a
Saradnici kroz podgrantove za monitoring slučajeva diskriminacije i neravnopravnosti u Srbiji: Da se zna!, Udruženje studenata sa hendikepom, Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART, Romi istraživači i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
Trajanje projekta: 01.12.2016. – 01.12.2018.
Glavni cilj je dokumentovanje slučajeva diskriminacije i neravnopravnosti u Srbiji kroz prikupljanje kvantitativnih dokaza slučajeva i oblika diskriminacije, kao i subjektivnih iskustava žrtava diskriminacije. NEOSTART sprovešće istraživanje na temu diskriminacije bivših osuđenih lica, ali i dokumentovati pojedinačne slučajeve diskriminacije bivših osuđenih lica.

„Opismeni se – promeni se“

Nosilac projekta: Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART
Finansijska podrška: Erste banka – Program Centrifuga
Trajanje projekta: 01.08.2016. – 15.02.2017.
Glavni cilj projekta bio je stvaranje modela za osnovno i funkcionalno opismenjavanje mladih koji napuštaju vaspitno – popravni dom. U prvoj fazi projekta održana je obuka grupe volontera gde su stekli osnovne veštine potrebne za opismenjavanje odraslih. Druga faza bila je namenjena direktnom radu sa mladima koji imaju problema sa čitanjem i pisanjem. Tokom ove faze, volonteri su primenjivali stečena znanja i veštine, a na osnovu celokupnog procesa kreiran je model opismenjavanja mladih koji napuštaju vaspitno – popravni dom. Model se i sada primenjuje u radu NEOSTART u okviru programa postpenalne pomoći i podrške namenjenom mladima koji napuštaju vaspitno – popravni dom i kazneno – popravni zavod za maloletnike. Priručnik za opismenjavanje mladih koji napuštaju VPD u PDF formatu može se preuzeti u delu Biblioteka – publikacije.

„Podrška uspostavljanju mreže institucija za pružanje postpenalne pomoći“

Nosilac projekta: Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART
Finansijska podrška: OEBS Misija u Srbiji
Trajanje projekta: 15.06.2016. – 15.12.2016.
Engleski naziv projekta: „Support to establishing of the network of institutions for providing the prisoner after-care “
Projekat predstavlja nastavak projekta „Podrška implementaciji novih zakonskih odredbi u oblasti postpenalnog tretmana“, što znači da će fokus biti na razvijanju mreža podrške Povereničkim kancelarijama na lokalu. Tokom ovog projekta u osam gradova biće održani okrugli stolovi na kojima će učestovoati poverenici i predstavnici svih značajnih institucija i organizacija na lokalu, a koje mogu pružiti podršku poverenicima u sprovođenju postpenalnih programa pomoći i podrške.

„OTVORENA KU(TI)JA“

Nosilac projekta: Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART
Finansijska podrška: Inicijativa DobroČiniTi
Trajanje projekta: 01.07.2016. – 31.12.2016
Glavni cilj projekta je pokretanje programa za pružanje pomoći i podrške mladima koji napuštaju vaspitno – popravni dom i kazneno – popravni zavod za maloletnike. Tokom trajanja projekta biće opremljen i otvoren prostor u kome će se sprovoditi aktivnosti programa. Medijska kampanja pratiće aktivnosti projekta, kako bi šira javnost bila upoznata sa problemima mladih koji napuštaju pomenute ustanove.

„Podrška implementaciji novih zakonskih odredbi u oblasti postpenalnog tretmana“

Nosilac projekta: Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART
Finansijska podrška: Ambasada Kraljevine Holandije
Trajanje projekta: 01.05.2015. – 30.04.2016.
Engleski naziv projekta: „Support for implementation of the new legal regulations in the field of post-penal treatment”
Glavni cilj projekta je podizanje kapaciteta Povereničkih kancelarija za implementaciju novih zakonskih odredbi u oblasti postpenalnog tretmana (definisanih novim zakonima: Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija). Postavljeni cilj biće postignut kroz dve osnovne aktivnosti.
Prva je umrežavanje Povereničkih kancelarija u devet gradova u Srbiji (Valjevo, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Subotica, Sombor, Požarevac, Niš i Užice) sa svim relevantnim lokalnim akterima (organizacijama, institucijama i pojedincima) koji mogu da pruže podršku u procesu postpenalnog prihvata. Za sprovođenje ovih aktivnosti, potrebno je da se mapiraju potencijalni saradnici u lokalnoj zajednici, da im se predoči značaj postpenalnog prihvata i koja je njihova uloga u tome (putem individualnih sastanaka), a uz prethodni dogovor i plan sa zaposlenima u Povereničkoj kancelariji u određenom gradu. Završni korak je organizovanje zajedničkog sastanka gde se svi akteri upoznaju sa zaposlenima u Povereničkoj kancelariji i definišu model saradnje. O svim sastancima, kao i redosledu poseta Povereničkih kancelarija, ali i o ishodima sastanaka i svim drugim potrebnim informacijama, paralelno ćemo izveštavati Upravu za izvršenje krivičnih sankcija.
Druga je razvijanje modela podrške bivšim osuđenim licima kroz saradnju Povereničke kancelarije u Beogradu i NEOSTART-a. Saradnja će se ostvarivati kroz angažovanje NEOSTART-a u poslovima koji su kompatibilni sa potrebama Povereničke kancelarije u Beogradu kroz: terenski rad, pomoć pri aktivnom traženju posla, psihološko savetovalište, SOS liniju; i druge aktivnosti koje se jave kao potreba u različitim segmentima u vezi sa postpenalnim prihvatom.

„Razvijanje preporuka za rad sa osuđenicima i njihovim porodicama u okviru programa postpenalnog prihvata“

Nosilac projekta: Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART
Finansijska podrška: OEBS Misija u Srbiji
Trajanje projekta: 01.06.2015. – 30.11.2015.
Engleski naziv projekta: „Developing guidelines for working with prisoners and their families in the framework of prisoner post-release treatment programme“
Projekat će se razvijati kroz dve faze. Prav faza obuhvata edukaciju tima formiranog od strane NEOSTART-a za rad sa porodicama i kasniju implementaciju programa podrške porodici. Tokom obuke, stručnjaci iz oblasti rada sa porodicom i porodične terapije, preneće članovima tima neophodna teoretska i praktična znanja potrebna za dalji rad. Pored članova organizacije planirano je da obuku prođe po jedna osoba zaposlena u službi za tretman Okružnog zatvora u Beogradu i Povereničkoj kancelariji u Beogradu. Druga faza obuhvata rad sa šest osuđenika kojima kazna ističe do kraja godine, a izvršavaju je u Okružnom zatvoru u Beogradu. Rad sa njima obuhvata savetodavni rad u domenu porodičnih odnosa, a paralelno će se raditi i sa njihovim porodicama. Tim NEOSTART-a će se upoznati sa porodicama, njihovom strukturom, snagama i slabostima i na osnovu toga razviti intervencije koje će primeniti kako kroz rad sa osuđenicima, tako i kroz kontakt sa članovima porodice, a sve uz konstantnu superviziju edukatora. Tokom rada, biće poštovan princip dobrovoljnosti, odnosno, biće uključeni samo oni osuđenici i članovi porodica koji na to dobrovoljno pristanu. Cilj je da se porodica osnaži i učini funkcionalnijom kako bi pružila neophodnu podršku osuđeniku, a podrška od strane time će se nastaviti i nakon završetka projekta.
Celokupan rad i dobijeni podaci biće pretočeni u priručnik na osnovu koga će program podške i pripreme porodice za prihvat osuđenih moći da se dalje razvija i implementira.

„Procena potreba bivših osuđenika u postpenalnom periodu“

Nosilac projekta: Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART
Finansijska podrška: Misija OEBS u Srbiji
Trajanje projekta: 26.06.2014. – 26.12.2014.
Engleski naziv projekta: „Assessment of Post-release Needs of Prisoners”
Projekat se realizovao kroz tri faze. Prva faza bila je istraživanje koje je sprovedeno u četiri najveća kazneno-popravna zavoda u Srbiji (KPZ u Nišu, KPZ u Sremskoj Mitrovici, KPZ u Požarevcu i KPZ za žene u Požarevcu). Uzorak su činili osuđenici/osuđenice kojima je do isteka kazne ostalo dve godine ili manje. Drugi deo uzorka činili su zaposleni u službi za tretman, koji su probleme postpenalnom prihvata sagledali iz svog ugla. Prilikom istraživanja poštovao se princip poverljivosti i dobrovoljnosti. Cilj je bio da se dobiju podaci o tome koji su najčešći problemi bivših osuđenika sa kojima se susreću na slobodi, a što dalje sputava njihovu reintegraciju u društvo.
Prema planu istraživanje je sprovedeno u periodu septembar/oktobar 2014. godine kroz trodnevne posete pomenutih zavoda. Anketari su bili podeljeni u dva istraživačka tima, od kojih svaki ima svog predstavnika. Prvi dan posete u zavode su dolazili predstavnici timova kako bi sa zaposlenima napravili plan za sprovođenje samog istraživanja, ali i da bi kroz kratke usmene prezentacije osuđena lica upoznali sa temom istraživanja i motivisali za saradnju. Preostala dva dana posvećena su samom anketiranju ispitanika.
U drugoj fazi održan je okrugli sto sa predstavnicima relevantnih institucija/organizacija kao i pojedincima koji se bave srodnim temama, gde su im prezentovani dobijeni rezultati i pokrenuta diskusija na temu kako se oni u praksi mogu iskoristiti.
U trećoj, ujedno i završnoj fazi, objavljena je publikacija koja u sebi sadržati rezulate istraživanja i zaključke sa okruglog stola. Predstavljanje publikacije i završetak projektnih aktivnosti pratila je konferencija za medije.

Prvi projekti

U prvih godinu dana rada sprovela su se tri volonterska projekta.
1. Projekat “Pravo na šansu” koji se sprovodio u saradnji sa Crvenim krstom Palilula. Aktivnosti projekta bile su usmerene na pružanje emotivne podrške, davanje informacija, upućivanje i pravno savetovanje, u cilju otklanjanja i ublažavanje posledica zatvaranja koje osećaju osobe koje su neposredno pred izlazak iz navedenih ustanova, one koje su u skorije vreme izašle, kao i članovi njihovih porodica. Kontakt sa korisnicima se ostvarivao se preko sos telefonske linije, putem pisama i e-mail-a.
2. Lična podrška na terenu, koju su sprvodili terenski volonteri NEOSTART-a. U okviru ove aktivnosti korisnicima usluga podrška se pružala na terenu u cilju ostvarivanja njihovih prava u formalnim institucijama (sud, policija, Centri za socijalni rad, domovi zdravlja, opštine…).
3. Radionice „Šta može bolje“ u saradnji sa NVO Veza. U prostorijama partnerske organizacije jednom nedeljno sprovodile su se radionice sa bivšim osuđenicima gde su oni iznosili svoja iskustva borvka u zavoru i nakon izlaska iz zatvora, sa ciljem dolaženja do informacija značajnih za poboljšanje postpenalne pomoći, ali i uzroka kriminalnog povrata u cilju njegovog suzbijanja.