NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Istorija

Zabrinjavajući podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS), u periodu od 2007-2011.godine, govorili su da svake godine oko 30.000 osoba bila otpušteno iz neke od ustanova za lišenje slobode, bilo da se radi o pritvorskim jedinicama, zatvorima, vaspitnim ustanovama, ili specijalnoj zatvorskoj bolnici. Ako se uzmu u obzir i članovi porodica, dolazimo do cifre od najmanje 100.000 ljudi godišnje koji u Srbiji osećaju posledice zatvaranja u pomenute ustanove. Ovi podaci, kojima se mora pridodati i visok nivo recidivizma (oko 70%), jasno su ukazivali da se nešto mora promeniti.

Organizacija Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART osnova se 10. decembra 2012. godine, upravo sa sa ciljem da se menja postojeće stanje u polju postpenalnog tretmana. U trenutku osnivanja udruženja, nisu postojale ni formalne ni neformalne institucije i organizacije koje su se bavile podrškom nakon izvršenja kazne zatvora. Prve aktivnosti bile su organizovane zahvaljujući volonterskom angažovanju samih osnivača, a dalji razvoj organizacije posledica upravo tog angažovanja ali i podrške spoljašnjih aktera koji su prepoznali važnost aktivnosti.

Oblasti u kojima danas ostvaruje svoje ciljeve su:
-Socijalna zaštita
-Zaštita ljudskih prava
-Prevencija kriminala
-Postpenalna pomoć

Prvi pokrenuti program bio je SOS linija koja u funkciji i danas, i koja je u trenutku pokretanja predstavljala pravu novinu u domenu postpenalne pomoći. Danas se NEOSTART može pohvaliti dobro razvijenim programima i velikim brojem volontera. A za najveći uspeh smatramo iz dana u dan sve veći broj korisnika koji prolaze kroz programe.

Stupanjem na snagu novog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera u septembru 2014. godine, otvorilo se novo poglavlje u razvoju postpenalnog tretmana. NEOSTART je od strane Uprave za izvršenje krivičnih sankcija prepoznat kao dobar saradnik za razvijanje prakse postpenalnog prihvata, što je ozvaničeno i memorandumom o saradnji. Danas svoje programe sprovodimu uz punu podršku i saradnju sa Povereničkom kancelarijom u Beogradu.