NEOSTART

Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć

Prevencija kriminala

Prevencija kriminala predstavlja skup aktivnosti koje se sprovode u jednom društvu kako bi se sprečila krivična dela. Ona ima nekoliko svojih podela, a jedna od tih je podela na specijalnu i opštu prevenciju kriminala. Opšta prevencija kriminala predstavlja prevenciju koja je usmerena na sve članove jednog društva bez obzira na faktore rizika koje ispoljavaju za izvršenje krivičnog dela. Ona se pre svega ogleda u propisivanju zakonskih odredbi koje šalju poruku o tome kako će biti kažnjen svaki član druištva koji učini nešto protivno zakonu. Specijalna prevencija kriminala usmerena je na pojednica, kako na onog koji je u visokom riziku da izvrši neko krivično delo, ali posebno na one koji su već izvršili neko krivično delo. I ovde veliku ulogu ima krivični zakonik na osnovu koga se neko ko je već izvršio krivično delo kažnjava. Specijalna prevencija kriminala se tu ne završava, već ona traje kroz tretman koji se sprrovodi prema nekom osuđenom licu, ali je važno da se nastavi kroz postpenalnu pomoć.