Aktuelni projekti

„Na pola puta do slobode“

Nosilac projekta: Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART

Finansijska podrška: Trag Fondacija - program Aktivne zajednice

Trajanje projekta: 15.07.2017. - 15.01.2018.

Glavni cilj projekta je jačanje postojećeg programa podrške mladima koji napuštaju VPD. Tokom šest meseci trajanja projekta šira zajednica biće više upoznata sa aktivnostima usmerenim na mlade iz rizičnih grupa ali i upoznati sa tim kako svaki pojedinac možće da podrži te aktivnosti. Neophodno je da program postane održiv kako bi ciljna grupa imala kontinuiranu podršku. Glavne aktivnosti programa su rad na povećanju broja volontera, povećanju broja kompanija i pojedinaca koje će doniranjem pomoći rad programa, jačanje saradnje sa stručnjacima i ustanovama i organizacijama koje se bave ovim mladima ali i unapređenje same usluge.

„Procena izloženosti mladih prestupnika radikalizmu i izrada specijalizovanih programa tretamana u okviru prirpeme za otpust“

Nosilac projekta: Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć – NEOSTART

Finansijska podrška: OEBS Misija u Srbiji

Trajanje projekta: 15.07.2017. – 15.12.2017.

Engleski naziv projekta: „SAssessment of juvenile offenders’ exposure to radicalization and developing specialized treatment programmes in the framework of prisoner aftercare“

Ciljna grupa projekta su mladi osuđeni na kaznu maloletničkog zatvora i trenutno su na izvršenju kazne u KPZ Valjevo. Tri su grupe aktivnosti. Prva se odnosi na istraživanje radikalnih stvova kod mladih koji su na izvršenju kazne. Druge su usmerene na kreiranje specijalizovanih programa rada sa mladima dok su još na izvršenju kazne a u cilju njihove bolje pripreme za otpust. Programi će biti usmreneni na teme kao što su suzbijanje besa i agresije i preuzimanje odgovornosti, ali i priprema za život na slobodi. Treća grupa aktivnosti usmrena je na pripadnike službe obezbeđenja koji će proći dodatne obuke na teme koje procene da im mogu biti od koristi u daljem radu.

„Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi“

Nosilac projekta: Praxis, Sandžački odbor za ljudska prava i The Equal Rights Trust (ERT)

Finansijska podrška: Evropske unija preko EIDHR-a

Saradnici kroz podgrantove za monitoring slučajeva diskriminacije i neravnopravnosti u Srbiji: Da se zna!, Udruženje studenata sa hendikepom, Centar za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć - NEOSTART, Romi istraživači i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS

Trajanje projekta: 01.12.2016. – 01.12.2018.

Glavni cilj je dokumentovanje slučajeva diskriminacije i neravnopravnosti u Srbiji kroz prikupljanje kvantitativnih dokaza slučajeva i oblika diskriminacije, kao i subjektivnih iskustava žrtava diskriminacije. NEOSTART sprovešće istraživanje na temu diskriminacije bivših osuđenih lica, ali i dokumentovati pojedinačne slučajeve diskriminacije bivših osuđenih lica.

Podržani programi

„Na pola puta"

Finansijska podrška: Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda

Program "Na pola puta" u osnovi je program podrške mladima koji napuštaju VPD. Do kraja tekuće godine program je dobio podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, što će omogućiti nesmetano sprovođenje svih aktivnosti usmerenih na mlade koji su ciljna grupa.